Welkom bij Schik verhuur Afferden!     

 

VERHUUR- & BETALINGSCONDITIES
Schik-Verhuur Afferden LB
 

 • Onder huurder wordt verstaan degene die de verhuurgoederen heeft gehuurd.

 • Onder verhuurder wordt verstaan Schik-verhuur, Melingstraat 57, 5851BW Afferden LB  of een van de medewerkers van dit bedrijf. 

 •  Huurder verklaart hiermede handelingsbekwaam te zijn, en zorg te dragen voor betaling.

 • Object van deze overeenkomst: Deze overeenkomst heeft betrekking op de verhuur van gebruiksvoorwerpen welke zijn omschreven in de factuur en/of afleveringsbon.

 • Levering en terugbezorging: De huurder dient zelf het gehuurde bij de verhuurder op te halen en na beëindiging van de verhuurtermijn aan de verhuurder terug te geven, tenzij tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder zal bezorgen en/of retour halen. De gehuurde goederen mogen niet aan derden worden doorverhuurd zonder toestemming van verhuurder. Het halen en retour brengen door de huurder is voor eigen risico van de huurder. Bij bezorgen en/of retourhalen door de verhuurder worden transportkosten in rekening gebracht. Tarieven op aanvraag. Goederen worden op de begane grond zo dicht mogelijk aan de openbare weg afgeleverd/opgehaald. Bij intern transport, opbouwen, afbreken enz. wordt buiten de transportkosten ook arbeidsloon berekend met een minimum van een half uur. De goederen dienen bij ophalen gesorteerd,   gereinigd en geordend gestapeld te  zijn op de begane grond, springkussens dienen opgeblazen gecontroleerd te worden alvorens in ons bijzijn op te vouwen,  tevens dienen er voldoende mensen aanwezig te zijn om bij het laden en lossen te helpen.

 • Controle: Teneinde problemen te voorkomen dient de huurder onmiddelijk nadat hij het gehuurdein ontvangst neemt dit te controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn dient de huurder:

 1. direct telefonisch contact op te nemen met de verhuurder. Gebruik van het gehuurde heft het recht om te reclameren op.
 2. Indien het gehuurde door de huurder naar de verhuurder wordt teruggebracht, wordt het gehuurde bij terugkomst door de verhuurder gecontroleerd. Als de huurder bij de controle aanwezig wil zijn, moet hij binnen 12 uur nadat het gehuurde bij de verhuurder terug is een afspraak maken over het tijdstip van de controle. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de huurder daarbij aanwezig was, laat de verhuurder dit binnen 10 werkdagen, nadat het gehuurde bij de verhuurder terug is gekomen, schriftelijk weten. De huurder krijgt dan 48 uren de tijd om bij de verhuurder tevens de schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. De verhuurder kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de huurder berekenen.
 • Duur van overeenkomst: Deze overeenkomst  is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum vermeld op de factuur of afleveringsbon. Bij het vaststellen van de tijdsduur van dit verhuurcontract geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

 • Borg en legitimatie: de huurder dient bij levering de van te voren overeengekomen borg te betalen alsmede een copy van rijbewijs of paspoort te overleggen . Borg ontvangt u retour indien de goederen netjes droog en onbeschadigd retour komen .

 • Afrekening: Rekeningen moeten contant worden voldaan, tenzij met de verhuurder anders overeengekomen. De verhuurder blijft ten alle tijden eigenaar van de verhuurde goederen. Bij annuleren van een overeenkomst worden kosten in rekening gebracht. Alle bedragen vermeld in offertes en prijslijsten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

 • Verplichtingen huurder: De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan. De huurder is aansprakelijk voor vermissing, breuk, beschadiging door weersinvloeden e.d.  Bij constatering hiervan wordt naast de huurprijs de vervangingswaarde berekend. Vermiste goederen worden, mits binnen 14 dagen terugbezorgd, tegen de berekende prijs teruggenomen met dien verstande dat over elke dag dat het verhuurde langer is verhuurd als was overeengekomen, de verhuurprijs wordt berekend.

 • De huurder dient goederen van stof (linnengoed, tentzeilen e.d.) die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen. Dit ter voorkoming van vochtplekken. Tenten worden verhuurd voor risico van de verhuurder. Bij storm dient de huurder de tent op dusdanige wijze vast te zetten dat schade aan tent en derde vermeden wordt. Bij sneeuwval dient de huurder onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen, zodat volledig ontdooiing gegarandeerd is in verband met instortingsgevaar.

 • Aansprakelijkheid: Voor schade die aan huurder of aan derde direct of indirect ingevolge het gebruik van het gehuurde zou kunnen of is ontstaan is verhuurder nooit aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde. Huurder zal verhuurder terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. 

 • Bij niet tijdige betaling bent u in gebreke en rente verschuldigd. Bij betaling na 30 dagen zijn wij genoodzaakt het uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder.

 • PRIJSWIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN.

Wij wensen u een prettig gebruik van onze materialen.

Schik-Verhuur